Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Valide gjengen mai 2022

Validé ansetter forretningsutvikler

Har du engasjement for innovasjon, teknologi og kan kunsten å flytte kunnskap fra forskning og ut i næringslivet? Vi trenger en ny kollega etter at en av våre superhelter innen technology transfer vil bruke kreftene sine i Desert Control.

Etter fire år som forretningsutvikler for Validé, har Johann Mastin signert med selskapet Desert Control. Her skal han bruke sitt engasjement, kunnskap og tid til å stanse ørkenspredning i verden.

Vi trenger derfor en ny kollega, i fast 100% stilling, som skal jobbe med forretningsutvikling og forskningsbasert innovasjon (technology transfer office/TTO). Du kan lese hele stillingsutlysningen her.
Søknadsfrist: 30. mai 2022

SØK HER: Validé ansetter nå en forretningsutvikler, technology transfer

For information in English, please see below the Norwegian version

Vår suksess er når ny kunnskap blir omgjort til nye bærekraftige produkter og tjenester som kommer samfunnet til gode.

Vi søker etter kollega som har kunnskap, teft og stort engasjement for innovasjon og teknologi. Ditt fokus er å bistå forskere og gründere til å utvikle ideer til kommersielle suksesser i samarbeid med næringslivet.

For oss i Validé handler alt om innovasjon. Vi hjelper fram de mest innovative konseptene fra forskning og fra næringsliv til raskere vekst og kommersiell suksess. Vår spisskompetanse er forretningsutvikling, prosjektetablering, kapitalinnhenting, og vi har et unikt nettverk. Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, og våre resultat har global effekt, enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept. Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet, på alle kontinent; - og dette fortsetter vi å gjøre, hver dag.

FILM: Hva er technology transfer? Bli med å forandre verden

Hovedfokuset ditt blir rådgivning og å kommersialisere forskningsresultat fra ett eller flere av forskningsmiljøene til Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Nofima, NIBIO, HVL og NMBU. Du vil arbeide i koblingen mellom forskning, gründerskap og klyngeutvikling.

Vi søker en engasjert, selvgående og initiativrik person med utdannelse på minimum masternivå, aller helst PhD-nivå. Du må ha kompetanse, kjennskap og nettverk innen forskningsmiljø. Du bør også ha erfaring og et godt nettverk fra næringslivet. Du bør ha kunnskap om IP, utvikling av forretningsplaner, interesse og god kjennskap til etablering av gründerselskap, lisensforhandlinger, samarbeid med næringsliv og innhenting av kapital.

Dine oppgaver blir:
• Innhente gode ideer fra ulike forskningsmiljø
• Samarbeide med ulike prosjektteam innad og på tvers av akademia og næringslivet
• Sikring av rettigheter (IPR)
• Sikre finansiering for FoU og innovasjonsprosjekter
• Mulighetsanalyser, markedsvurderinger og konseptutvikling
• Utvikle og opprettholde sterkt samarbeid mellom industri og kommersielle partnere
• Lisensiering av teknologi og bistand til etablering av oppstartsbedrifter.

Du må ha:
• Utdannelse på minimum master, helst PhD-nivå
• Du må ha næringslivserfaring og nettverk
• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
• Sterke relasjonsbyggende egenskaper og gode samarbeidsevner
• Stor arbeidskapasitet i en travel og omskiftelig, digital hverdag
• Løsningsorientert og positiv innstilling i møte med forskere og gründere
• Kreativ og konstruktiv inngang til nye problemstillinger

Tiltredelse etter avtale

Vi tilbyr:

Spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø. Stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning. Mangfold i alder, kjønn, språk og internasjonal bakgrunn i vårt eget team av forretningsutviklere er viktig for oss i Validé.

Vår nettside: valide.no
Kontaktpersoner: Anne Cathrin Østebø, CEO. anne.cathrin@valide.no
eller forretningsutvikler Ole Jørgen Engelsvoll: ole@valide.no

Kortfattet søknad og CV sendes til post@valide.no innen 30. mai 2022.

Validé is now hiring a business developer, technology transfer

Validé kollega mai 2022

WORK WITH US: All in Validé is about innovation. We are looking for a new colleague with a strong commitment to innovation. (Photo: Hilde Garlid)

Do you have a commitment to innovation, technology and know the art of moving knowledge from research and into business? We need a new colleague after one of our superheroes in technology transfer wants to use his powers in Desert Control.


We are looking for a new colleague, in a permanent 100% position, who will work with business development and research-based innovation (technology transfer office / TTO).
Send us your application and CV before: May 30th, 2022, post@valide.no

APPLY HERE
: Validé is now hiring a business developer, technology transfer

We are looking for a colleague who has the knowledge, skills and commitment to innovation and technology. You will assist researchers and entrepreneurs to develop ideas for commercial success in collaboration with business and industry.

Validé is all about innovation. We offer support to those who work with the most innovative concepts from research and from business. Our goal is to create growth and commercial success for new ideas, and solutions to global challenges.

Our expertise is business development, project establishment and capital raising, and we have a unique network supporting these activities. Validé is part of the innovation ecosystem in Rogaland. Our results have global impact whether we work on health innovations that saves lives or renewable energy concepts. Today you find research and solutions that we have worked with, in people's homes, on the bottom of the sea, in space, on every continent.

FILM: Be part of our team and the adventure to change the world!

You will be advising entrepreneurs and commercializing research results from one or more of the research environments of the University of Stavanger (UiS), Stavanger University Hospital (SUS), Nofima, NIBIO, HVL and NMBU. You will work as a link between researchers, entrepreneurs and clusters.

We are looking for a committed and self-driven person with minimum master's degree education, preferably PhD level. You must have competence, knowledge, and network within the research environment. It´s important that you also have some years of experience from industry and a good business network. You should have knowledge of IP, development of business plans, interest, and good knowledge of establishing entrepreneurial companies, license negotiations, cooperation with business and fund raising.

The role:

• Searching for and collecting good ideas from different research environments
• Collaborating with various project teams internally and across academia and business
• Securing property rights (IPR)
• Securing funding for R&D and innovation projects
• Opportunity analysis, market assessments and concept development
• Developing and maintaining strong collaboration between industry and commercial partners
• Licensing of technology and assistance for the establishment of start-up companies

Your skills and experience:

• Education at minimum Master´s degree level, preferably PhD level
• Business experience and network
• Good communication skills in both Norwegian and English
• Strong qualities in building relationships and collaboration skills
• Capacity to work in a busy and changing digital environment
• Solution-oriented and positive attitude in meeting researchers, entrepreneurs and start-ups
• Creative and constructive approach to new issues

We offer:

Exciting and varied tasks in a very good working environment. Large regional, national and international network. Salary according to negotiation. Diversity in age, gender, language and international background in our own team of business developers is important to us at Validé.

Read more about Validé at our website: valide.no

Questions about the position?
Please contact: Anne Cathrin Østebø, CEO, anne.cathrin@valide.no
or business developer Ole Jørgen Engelsvoll: ole@valide.no

A brief application and CV will be sent to post@valide.no by 30th May 2022.