Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Pære

Hva er teknologioverføring?

Er du en student eller en forsker som har en innovativ idé? Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland.

Validé har mer enn 25 års erfaring med dette oppdraget. Vi har et godt kvalifisert team av forretningsutviklere og IP-ledere som hjelper deg med å evaluere potensiale i ideene dine, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Har du en idé som du vil diskutere med Validé?
Ta kontakt med en av forretningsutviklerne våre eller bruk vårt kontaktskjema.

Beskriv din idé i vår DOFI

I skjemaet «Disclosure of Invention», også kalt DOFI, kan du beskrive ideen din og gjøre dine første tanker om marked, markedspotensial og mulige konkurrenter. Det er et nyttig dokument for oss å bruke i våre vurderinger og evalueringer, og vi setter stor pris på om du bruker denne malen til å beskrive ideene dine. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Her kan du beskrive din idé i vår DOFI
Eller du kan laste ned, fylle inn og sende en DOFI til oss på epost: tto@valide.no
DOFI (norsk)
DOFI (english)

Er du student eller forsker på UiS? Utforsk din idé med penger fra Plogen

Team TTO 2022

TEAM VALIDE TTO: Søknad om penger fra Plogen vurderes av Validé TTO team i samarbeid med UiS innovasjonsteam. Bak f.v: Anne Cathrin Østebø, Kari Birgitte Melvær Wiig, Ole Jørgen Engelsvoll, Izaskun Muruzabal-Lecumberri, Lars Petter Eliassen og Ivan Pinerez Torrijos. (Foto: Hilde Garlid)

Plogen - Støtter nye og innovative ideer
Plogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet. Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske nivå (TRL) 1 - Forskning til teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

Hvem kan søke om støtte fra Plogen?
• Ansatte ved UiS kan søke om inntil 100.000 kroner.
• Søkeren må være ansatt hos et av de respektive forskningsinstituttene gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forsknings- og interesseområde.
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program.
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentet for mer informasjon og søknadsskjema:

INFORMASJON (norsk og engelsk):
Plogen info
NORSK: Plogen søknadsskjema 2024
ENGLISH:
Plogen Application Form 2024

Spørsmål? Kontakt: plogen@valide.no

Hvorfor driver Validé med technology transfer?

Validé sitt samfunnsoppdrag er å flytte forskning og kunnskap fra universitets- og forskningsmiljøene ut i næringsliv og samfunn. Men hvorfor driver vi med det?

Validé TTO sitt mandat og samfunnsoppdrag

Validé TTO sin oppgave er å kommersialisere innovasjoner fra den akademiske forskningen (FoU) til en annen part, industri/næringsliv, til beste for samfunnet. Validé er teknologioverføringskontor (TTO) for seks forskningsmiljø og prosjektpartner med to andre.

Definisjon på TTO: «Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part».

I 2003 vedtok Stortinget en lov som gir universitetene rett til å kapitalisere på intellektuell eiendom (IP) som er utviklet av deres ansatte. Universitetet i Stavanger (UiS) og de andre forskningsinstitusjonene i regionen er, i følge norsk lov, pliktet til å bistå med overføringen av innovativ teknologi.

Slik ble TTO-ene etablert, og det er elleve av dem i Norge i dag.

Målet for alle TTO-ene er å flytte innovasjoner og smarte løsninger raskt og suksessfullt ut til et næringsliv og marked som virkelig trenger nye løsninger. Slik som du ser forklart i denne videoen:

Hvordan jobber Validé TTO?

Validé samarbeid mer forskere og studenter fra åtte forskningsmiljø. Vi er TTO for fem forskningsmiljø, og har prosjektoppdrag for tre andre. Deres tekniske forskningsfelt er jordbruk, akvakultur, bioteknologi, bygg, mat, energi, helseteknologi, livsvitenskap, materialvitenskap, medisinske produkter og programvare.

Forskningsmiljøene disponerer milliarder av kroner til forskning, og årlig øker både antall forskere, studenter og forskningsmidler. Samarbeid med etablert industri og næringsliv har alltid stått sterkt i vår region. Det gir et sterkt, strategisk fokus på forskning og innovasjon fra mange aktører.

I Validé sin portefølje finner du et titalls eksempler på forskningsideer som har modnet og utviklet seg via TTO-prosessen, og som i dag, med bistand fra Validé TTO, er etablert som suksessrike selskap med helt unike løsninger, som svarer på globale utfordringer.

Eksempler på internasjonale spin-off fra forskningsmiljøene:

Hvorfor er teknologioverføring viktig?

FREMTIDEN ER GLOBAL: Verden trenger nye, bærekraftige løsninger basert på kunnskap. Slik kan forskning bidra til at vi i fellesskap, raskere og bedre velger de løsningene for samfunnet vårt, som har positiv impact på kloden og FNs bærekraftsmål. (Foto: Hilde Garlid)

Teknologioverføring (TTO) har historisk sett hatt fokus på lisensiering av immaterielle rettigheter mellom forskningsinstitusjonene og industrien.

Nå krever universiteter, sykehus og forskningsinstitutter betydelig mer. Det fokuseres mer på innovasjonsledelse for å drive fram entreprenørskap, fremme samarbeid mellom forskning og næringsliv, og sammen finne løsninger på globale utfordringer.

Den moderne TTO-støtten som Validé representerer, omfatter flere funksjoner i prosessen fra idé til marked. Et innovasjonsprosjekt kan gå gjennom hele verdikjeden vår; fra identifikasjon til lisensiering, selskapsetablering, akseleratorprogram og investering.

Eksempler:

• Saferock (UiS) nå Cemonite AS
• Factiverse (UiS)
• Shoreline (UiS)
• SmartCrowding (SUS)

Validé har utviklet et helt økosystem for innovasjon, og slik kan vi trygge reisen fra idé til marked med kunnskap, nettverk og tilgang til kapital. Vi er stolte over det økosystemet vi har bygget opp, og at vi i dag driver et effektivt system for teknologioverføring i Rogaland.

Validé er TTO for seks forskningsinstitusjoner


ENERGIHOVEDSTAD: Validé TTO er lokalisert i Stavanger, Rogaland. Regionen har et sterkt og innovativt næringsliv og vitenskapelig og miljø, særlig innen energi. (Foto: Hilde Garlid)


Universitetet i Stavanger (UiS) har ca. 12.000 studenter og 2.000 ansatte på fakultetene og i administrasjonen. UiS er organisert i seks fakulteter, 13 institutter, to nasjonale forsknings- og kompetansesenter samt arkeologiske museum. Mange av de eksternt, finansierte forskningsaktivitetene utføres i samarbeid med Norce, som deles av universitetet.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus, og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest.
SUS har mer enn 7.800 medarbeidere fra over 30 nasjoner. Sykehuset betjener en befolkning på 369.000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraft, utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning NMBU har 6400 studenter, 1900 ansatte og 64 studieprogram.
Validé er TTO for NMBU Sandnes (egen nettside: SEARCH)

Validé TTO samarbeider med Ard innovation som er teknologioverføringskontoret (TTO) for NIBIO og NMBU, og 100% eid av disse forskningsinstitusjonene. Ard innovation tilbyr tjenester for ansatte og studenter ved disse institusjonene. Oppdraget er å bistå idéhaver med å utvikle forskningsresultater til bærekraftige produkter og tjenester.

... og prosjektpartner med

Norce er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, og har 700 ansatte, 1.500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 millioner kroner og ca. 500 vitenskapelige publikasjoner per år. Hvis vi inkluderer NORCEs datterselskaper, har konsernet 800 ansatte fra hele verden. Konsernets kunnskap er representert i flere land, og omsetningen er på over 1 milliard kroner. NORCEs hovedkontor ligger i Bergen, og konsernet har sterk tilstedeværelse i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høyskolene i landet, med om lag 16.000 studenter fordelt på fem campus. HVL ble etablert 1. januar 2017 da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonert. HVL har fem campuser på Vestlandet. Her kan du ta årsstudium, bachelor-, master- eller doktorgrad.
HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitenskap, og økonomi og ledelse, og hvert år uteksamineres 3100 kandidater innen disse fagområdene. Validé er TTO for HVL Stord og Haugesund.

Hvor er Validé TTO?

Validé TTO holder til i Innovasjonspark Stavanger som rommer et stort og interessant miljø for teknologiutvikling og forretningsvekst. Innovasjonsparken huser 154 små og store bedrifter, tre næringsklynger er etablert her og HelseCampus Stavanger. Totalt har 1200 ansatte sitt arbeidssted i innovasjonsparken.

Innovasjonspark Stavanger, hovedbygg i2


Innovasjonspark Stavanger er en del av Campus Ullandhaug, og regionens visjon «Innovasjonsdistrikt Ullandhaug». Her finner du forskningsinstitusjoner som Universitetet i Stavanger, Norce og fra 2024 det nye Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS). Statlige institusjoner som Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens kartverk er en del av Campus Ullandhaug, det samme er NRK Rogaland og Ydalir Hotel.

Det jobber totalt 15.000 personer innenfor Campus Ullandhaug, og fra 2024 utvides antallet til 25.000 personer.

Finansiering av forskningsbaserte innovasjoner

VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.

Plogen - Støtter nye og innovative ideer
Plogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet. Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske nivå (TRL) 1 - Forskning til teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

INFORMASJON (norsk og engelsk): Plogen info 2024
NORSK: Plogen søknadsskjema 2024
ENGLISH:
Plogen Application Form 2024

Spørsmål eller sende søknad? Kontakt: plogen@valide.no


KOMMERSIALISERINGSMIDLER I FORSKNINGSRÅDET (Tidl FORNY 2020)
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om kommersialiseringsmidler. Dette er tilskudd fra 0,5 millioner kroner, som kan brukes til å verifisere teknologi og forretningsmuligheter.

Les mer

Forskningsrådet
Forskningsrådet har innovasjon- og kommersialiseringsmidler innen de de fleste fagområder.

Les mer

EU Horizon - SME Instruments
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som skal hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-instrument som tilbyr sømløs forretningsinnovasjonsstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og som har et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene til Innovasjon Norge er å å fjerne hindringer og bistå norske startups til internasjonal suksess.

Les mer

Relaterte artikler