Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Smart Crowding illustrasjon 5

Smart Crowding: Tar pulsen på sykehusene

SmartCrowding gir sykehusene en intuitiv og smart løsning for å redusere stress og gir støtte til beslutningstakere i komplekse situasjoner.

92,5 % er et fryktet tall blant de som driver sykehus. Dersom sykehuset utnytter 92,5 % av belegget sitt over tid, er stressnivået, tidspresset og tilgjengelige ressurser så knappe at uønskede ting begynner å skje. Det ideelle er et belegg på opptil 85 %, men krysser du denne grensen går kapasiteten til knestående. Forskning viser at det har fatale konsekvenser for liv og helse.

SmartCrowding gjør det mulig for helseorganisasjoner å se i sanntid hvordan de presterer mot toppkapasitetsnivå.

Ideen og løsningen er utviklet ved SUS ved Dr. Øystein Evjen Olsen. Selskapet Smart Crowding ble etablert i 2014.

SUS har brukt Smart Crowding som sitt beslutningsstøttesystem siden 2016. 30 avdelinger ved SUS bruker systemet i dag, og Helsetilsynet noterte null avvik i sin tilsynsrapport i 2019.

Problemet med høyt belegg over tid er et velkjent problem i helsesektoren og sykehusene.

Konsekvensene av overbelegg på sykehus spenner fra redusert kvalitet på legetjenesten, til lav effektivitet, dårlig ressursforvaltning og redusert tillit blant pasientene.

Belegg og ressursbruk på over 92,5 % representerer en pasientrisiko og forskning viser at dødeligheten øker med opptil 30%. SmartCrowding leverer rapporter og analyser i sann tid, som gjør det mer oversiktig for beslutningstakere og disponere tilgjengelig ressurser dersom pasienttallet er større enn vanlig.

Ofte forlenger beslutningsprosessene sykehusoppholdet for pasientene, eller faren for komplikasjoner øker. Dette påvirker både pasient og institusjon, og fører til høyere kostnader. Løsningen Smart Crowding kan bidra til å spare midler som senere kan investeres i mer verdifulle ressurser for institusjonen.

Støttet av Validé:
• Bistand til forretningsutvikling fra Validé-TTO-teamet
• Deltakelse i vekstprogrammet ITSA Growth 2020
• Investering fra pre-seed-fondet Validé Invest I
• Styreleder: Johannes Løyning, direktør Investering, Validé

SmartCrowding system

Smart Crowding: Improve patient flow in hospitals

SmartCrowding provide hospitals with an intuitive and smart solution for mitigating crowding and providing support to decision-making in complex situations. The solution of Smart Crowding reduce the risk of high occupancy

Problem: 92.5% is a feared figure among those who run a hospital. If the hospital uses 92.5% of its occupancy over time, the stress level, time pressure and available resources are so scarce that unwanted things start to happen. The ideal is an occupancy of up to 85%, but if you cross this limit, the capacity goes to a kneeling position. Research shows that it has fatal consequences for life and health.

SmartCrowding enables healthcare organisations to see in real time how they are performing against peak capacity levels. ​

Idea and development at SUS v / Dr. Øystein Evjen Olsen. Smart Crowding was established in 2014. ​

SUS has used Smart Crowding as its decision support system since 2016. 30 departments at SUS use the system today, and the Norwegian Board of Health notes zero deviations in its audit report in 2019.

SmartCrowding provide hospitals with an intuitive and smart solution for mitigating crowding and providing support to decision-making in complex situations.

The problem of high occupancy over times, is a well known problem in the Health sector and Hospitals.

  • The consequences of hospital overcrowding range from reduced quality of the medical service, to low efficiency, poor resource management and a decrease in the patients’ trust in the care system. Although reducing patient overflow is a global challenge, today’s technology can provide a more structured solution to this issue.
  • Occupancy levels above 92,5% represent a patient risk and can increase the mortality rate by up to 30%. SmartCrowding can easily supply reports and analysis which can prepare medical institutions for tending to a larger number of patients than usual.
  • Often times, delayed critical interventions and increased complications prolong hospital stays. This affects both the patient and the institution, as it leads to higher costs. The solution we developed can help save funds which can, later on, be invested in more valuable resources for the institution.

Empowered by Validé:
• Supported by TTO-team of Validé
• Participation in the business growth program ITSA Growth 2020
• Investment from the pre-seed fund Validé Invest I
• Board leader: Johannes Løyning, director of Investment, Validé


Smart Crowding tar pulsen på sykehusdrift

Erik Kreyberg Normann er en nestor innen sykehusdrift og har erfaring fra helsedriftens øverste forum, både i inn- og utland. Nå blir han styremedlem i selskapet Smart Crowding som utvikler IT-løsning for sykehusplanlegging.

– Interessen for logistikk og teknologi er en rød tråd i hele min langvarige yrkeskarriere, sier Erik K. Normann. – Jeg har alltid vært opptatt av teknologi, og mener at mange av forbedringsprosessene i sykehus kan og må løses digitalt. Smart Crowding er et spennende tilskudd til digitaliseringen, svarer Normann på spørsmål om hvorfor han har takket ja til styrevervet.

-Jeg har mye driftserfaring fra sykehus, og vært opptatt av logistikk og organisering helt tilbake til 90-tallet. Da hadde jeg drevet allmennpraksis som ledd i spesialutdanningen i barnesykdommer, og brukt det digitale journalsystemet Profdoc. Jeg fikk overtalt avdelingsoverlegen til at barnepoliklinikken, som den første poliklinikken på Aker sykehus, skulle ta i bruk Profdoc. Dealen var at det skulle øke antallet konsultasjoner med 25 prosent. Det greide vi, sier Normann.

Utradisjonelle løsninger
Normann er i dag fagdirektør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. CVen til legen og spesialisten i barnesykdommer går tilbake til 1983, og er spekket med administrerende direktør-titler fra norske sykehus, generalsekretær-roller i inn- og utland, president, direktør i Helsedirektoratet, politiker, komitemedlem, distriktsguvernør, rådgiver, konsulent og styremedlem i både fagforeninger, fagforum og private helseselskap.

Bakgrunnen hans vitner om en fagperson og mangeårig leder som alltid har vært nysgjerrig på hva private aktører kan tilby av kompetanse til helsevesenet. Interessen for teknologi, brakte ham noen år inn i CapGemini Ernst & Young hvor han jobbet med kombinasjonen helse og IT-løsninger. Han har også bidratt til flere private oppstartsselskap, og som sykehusdirektør har han gått opp utradisjonelle veier.

-Da det i 2002 skulle bygges nytt sykehus i Drammen etablerte jeg kontakt med hotelleier Petter Stordalen for å se på logistikken rundt sykehusets sengehåndtering med helt nye øyne. Hotellene er jo best i verden på akkurat det, så det var naturlig for meg å spørre dem til råds. Vi ønsket å bygge Drammen sykehus til en kombinasjon av sykehus, hotell og kurs- og konferansesenter, og overlate hele sengestyringen til hotelldrifterne.

-Og hvordan gikk det?

-Departementet var dessverre ikke like positiv til akkurat denne OPS-løsningen (offentlig-privat-samarbeid) på det tidspunktet. Men det er uhyre viktig å tenke ut av boksen for å løse de utfordringene som helsevesenet har med logistikk, pasientflyt og sikkerhet, sier han.

Verdien ligger i bruken
Smart Crowding fikk Erik Kreyberg Normann kjennskap til via en kontakt i «Klinikk for Alle», og både problemet som adresseres og løsningen er brikker som faller på plass for den teknologiinteresserte sykehusdirektøren som alltid har prøvd å optimalisere sykehuslogistikken. Men hans lange karriere har lært ham at teknologi alene ikke fikser utfordringer i helsevesenet.

Smart Crowding.illustrasjon 4

-Et verktøy løser ingenting. Et verktøy er aldri mer verd enn viljen til å bruke det. Det er alltid brukerne som løser utfordringene, og til slutt er det de menneskelige ressursene som avgjør. Dersom Smart Crowding får de rette folkene til å bruke verktøyet, så er produktet både unikt og spesielt.

Smart Crowding er utviklet fra en idé av en lege Øystein Evjen Olsen som i sin tid var akuttmottaksansvarlig på Stavanger universitetssykehus (SUS). Han så store, digitale forbedringsmuligheter i hvilken informasjon som er tilgjengelig for dem som skal ta raske, ressurskrevende beslutninger på et sykehus. En lang historie kort; siden 2016 har SUS brukt Smart Crowding som sitt beslutningsstøttesystem. 30 avdelinger ved SUS bruker systemet, og Helsetilsynet noterte 0 avvik i sin tilsynsrapport i 2019. Tilsynet plasserte mye av æren for god planlegging og smidig bruk av ressurser hos Smart Crowding.

I dag er det bygget opp et profesjonelt team rundt selskapet, investorer er på plass og teamet er klar til å gå nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

-Smart Crowding hevder de redder liv. Er det din erfaring at overbelegg og stress reduserer pasientsikkerheten?

-Det er sikkerhetsmessige grunner til at driftsnormen er satt rundt 85% kapasitet når vi planlegger nye sykehus. Dersom standarden settes høyere skal det mindre til før begeret renner over. Jeg vil påstå at sykehusene våre har ansatte som er verdensmestre i å improvisere. De må finne løsninger, og gjør det, når det koker på grunn av uforutsette hendelser. Men blir det for mye eller for ofte, så øker risikoen for at folk gjør feil. Jeg tror på at Smart Crowding kan høvle ned disse toppene. Hyppige oppdateringer over situasjonen, gjør verktøyet relevant for dem som må inn å justere på planer i løpet av et travelt sykehusdøgn, sier han.

Identifisere behovene lokalt
-Når verktøyet både kan redde liv, gjøre arbeidshverdagen bedre for ansatte og pasienter og sågar spare sykehuset for utgifter ved bedre planlegging og beslutningsstøtte; hvorfor omfavner ikke alle norske sykehus denne løsningen?

-Smart Crowding er nok ikke de første som banker på direktørdørene med smarte løsninger. Produktet er utviklet ved Stavanger universitetssykehus (SUS), og SUS har kanskje et annet eierskap til verktøyet. Smart Crowding må identifisere behovene til hvert enkelt sykehus, og vise at de har svaret på deres logistikkutfordringer. Det nytter ikke å tilby noen en hammer når de trenger en sag.

-Smart Crowding skriver at de kan bidra til at helsearbeidere får bedre kontroll på avdelingene og således spare penger. Hva tror du ligger i dette?

-Besparelse er effektiviseringens gode fetter. Da jeg jobbet i Drammen gikk jeg hver julaften fra sengepost til sengepost for å ønske personalet god jul. På to ellers helt like sengeposter, kunne ansatte på den ene møtes på pauserommet for en hyggelig, avslappet prat, mens det var fullt kjør på naboposten i samme etasje. Der var folk slitne og stresset. Sånn kan vi ikke drive norske sykehus. Samarbeid på tvers av enhetene er helt nødvendig når det er mulig og forsvarlig; både for folk og økonomiens skyld. Da trenger vi slike verktøy som Smart Crowding som leverer beslutningstakerne ressursoversikt i sanntid, sier Normann.

Ut i verden
-Med din internasjonale erfaring kan du si litt om hvor relevant Smart Crowding sin løsning er på globalt plan?

-Min erfaring etter å ha møtt sykehusledere fra hele verden, er at utfordringene er akkurat de samme. Det er et umettelig behov for behandling og tjenester, og det gir logistikkutfordringer. Det er ulikt hvordan de løser det, men sykehus er genuint sett gigantiske logistikkorganisasjoner som krever samhandling fra en rekke aktører for å oppnå god behandling med sikker flyt. Om verktøyet som kan bistå til å løse denne utfordringen er utviklet i USA eller Norge, Asia eller Afrika spiller ingen rolle.

-Så hvor bør de begynne?

-Det er alltid greit å ha fokus på nærmiljøet. Selskapet er i en fase hvor det handler om å forstå kundens behov, og foredle produktet. Men skaleringsmuligheten for Smart Crowding internasjonalt er åpenbar.

-Ser du andre forretningsmuligheter for Smart Crowding?

-Det er selvsagt andre; både hjelpeorganisasjoner i felt eller andre komplekse organisasjoner der god logistikk skiller suksess fra fiasko, som har behov for beslutningsstøtte fra logistikkverktøy.

-I dette koronaåret lever vi alle under sosiale restriksjoner blant annet for å hindre at det koker over på sykehusene. Tror du at fokuset på sykehuskapasitet kan øke forståelsen for nytteverdien av et planleggingsverktøy som Smart Crowding, og at dette kan bidra til å berge liv?

-Jeg har sett en demo fra Smart Crowding der de bruker Covid som et eksempel, og viser respiratorsituasjonen regionalt og nasjonalt. Det kan være bra. Det finnes nok dem som har denne oversikten i dag også, men jeg tipper den er rimelig manuell. Oversikt i sanntid er nok ikke tilgjengelig. Nasjonal ressursstyring under en pandemi er et interessant område, sier Normann.

HELSE:

Smart Crowding – IT-systemet som redder liv

92,5% er et fryktet tall blant dem som drifter et sykehus. Dersom sykehuset bruker 92,5% av belegget sitt over tid så er stressnivået, tidspresset og tilgjengelige ressurser så knappe at uønskede ting begynner å skje.

Smart Crowding verktøy 2

SMART CROWDING:

A finger on the pulse of hospital operations

«Logistics and technology have remained a key focus throughout my lengthy professional career,» says Erik Kreyberg Normann. He will join the board of Smart Crowding, a company that develops IT-solutions for hospital planning.

Erik Kreyberg Normann Smart Crowding