Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Subsea glider

Subsea Freight-glider: Undersjøiske glidere for oversjøisk bulktransport

Undervannsseilfly er en spesialisert type autonome undervannsfarkoster (AUV). I stedet for å bruke en propell for å bevege seg gjennom vannet, bruker de faste vinger og endringer i oppdrift for å oppnå både vertikal og foroverbevegelse. Den beveger seg gjennom vannet i en sikksakkbevegelse.

Sammenlignet med konvensjonell oversjøisk bulktransport kan denne løsningen tilby mer enn 90 % redusert drivstoffforbruk, som betyr en betydelige reduserte CO2-utslipp.

AUV til havs
Konseptet brukes i dag som små AUV-er for miljøovervåking til havs. Disse autonome farkostene samler inn data for måneder av gangen uten behov for et støttefartøy. Imidlertid er oppskalert design for å bruke teknologien til oversjøisk bulktransport med storskala glidere noe helt nytt, og løsningen har betydelige designutfordringer.

Marked
Løsningen kan erstatte konvensjonell transport av noen av bulkvolumene som i dag går over lange avstander. For eksempel langdistanse CO2-transport, mineraler, vann og olje etc. Med betydelig reduserte driftskostnader kan seilflyet gjøre det mulig å operere i tidligere uøkonomiske ruter.

Status for prosjektet
Professor Yihan Xing og hans team fra Universitetet i Stavanger har utført en grunnleggende konseptuell design av et undervannsfraktseilfly, samt en teknisk mulighetsanalyse for å demonstrere teknologiens potensial. Neste fase er fokusert på å øke den tekniske modenheten til konseptet og utvikle den kommersielle strategien for fremtidig realisering av teknologien.

Støttet av Validé
• Validé TTO bistår teknologisøk og planer for kommersialisering
• Forretningsutvikler: Ole Jørgen Engelsvoll

Subsea Freight-glider : overseas bulk transportation

Subsea gliders are a specialized type of autonomous underwater vehicle (AUV). Rather than using a propeller to move through the water, they use fixed wings and changes in buoyancy to achieve both vertical and forward motion, moving through the water in a zigzag movement. Compared to conventional overseas bulk transportation this solution can offer more than 90 % reduced consumption of fuel together with reduced significantly CO2 emission.

AUV is used at oceans
The concept today is used in small (AUVs) for environment monitoring of the oceans, collecting data for months at a time without the need of a support vessel. However, upscaled designs for overseas bulk transportation with large scale gliders is both totally new and has significant design challenges.

Market opportunity
The solution can replace conventional transportation of some of the bulk volumes that goes over long distances. In example long haul CO2 transportation, minerals, water and oil etc. With significantly reduced operating costs the glider could enable previously non- economical routes to be operated.

Prosject status
A basic conceptual design of a subsea-freight glider, as well as a technical feasibility analysis, has been performed by Prof. Yihan Xing and his team from the University of Stavanger to demonstrate the potential of the technology. Next phase is focused on increasing the technical maturity of the concept and develop the commercial strategy for future realization of the technology.

Supported by Validé
• Validé TTO assists technology research and plans for commercialization
• Business developer: Ole Jørgen Engelsvoll